ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

Subscribe to ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา feed
Updated: 1 hour 49 min ago

ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

Wed, 06/12/2017 - 20:41

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ

              สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

              อ่านได้ที่ https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/92


*****************************************************************
กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
94000
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1450
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก/โทรสาร 0-7334-8627
*****************************************************************

Tags: วารสารวิทยบริการ
Categories: Drupal update