การจัดการเมนู (Menu)

Primary tabs

     การจัดการเมนูใน Drupal สามารถทำได้สองช่องทางคือ การสร้างเมนูพร้อมกับการสร้างเนื้อหา และการสร้างเมนูผ่านทางเมนู Structure > Menus ซึ่งเป็นการจัดการเมนูทั้งหมด

  1. การสร้างเมนูพร้อมกับการสร้างเนื้อหา ในขั้นตอนการสร้างเนื้อหาจะมีเครื่องมือสำหรับการสร้างเมนูสำหรับเนื้อหาอยู่ด้วย คือ Menu settings โดยให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้า Provide a menu link

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Provide a menu link = การสร้างเมนูพร้อมกับการสร้างเนื้อหา

  - Menu link title = ชื่อเมนู

  - Description = รายละเอียดเมนู (แสดงเมื่อวางเมาส์ไว้บนเมนูสักครู่)

  - Parent item = การเชื่อมโยงกับเมนูอื่น (การกำหนดให้เป็น Parent item ใดก็เท่ากับเป็นเมนูย่อยของเมนูนั้นๆ)

  - Weight = การกำหนดน้ำหนักการจัดเรียงลำดับเมนู (เรียงจากน้อยไปหามาก)

 

2. การสร้างเมนูผ่านทางเมนู Structure > Menus จะปรากฏหน้าจัดการเมนู

 

 

 

 

  - จะปรากฏเมนูอยู่ 4 กลุ่มด้วยกัน (หากต้องการเพิ่มกลุ่มเมนูคลิกเมนู Add menu) คือ

    1. Main menu = เมนูหลัก

    2. Management = เมนูในการบริหารจัดเว็บไซต์

    3. Navigation = เมนูนำทางสำหรับผู้ใช้

    4. User menu = เมนูบัญผู้ใช้

 

     การจัดการเมนูสามารถดูได้จากคอมลัมน์ OPERATIONS ซึ่งมีอยู่ 3 รายการ ดังนี้

  1. list links = รายการเมนู

  2. edit menu = แก้ไขเมนู

  3. add link = เพิ่มเมนู

  - การเพิ่มเมนูสามารถทำได้โดยคลิกเมนู add link  จะปรากฏหน้าสำหรับกรอกรายละเอียดของเมนู โดยจะมีรายละเอียดโดยรวมเหมือนกับการเพิ่มเมนูด้วยวิธีการแรก เพียงแต่เพิ่มช่อง Path ขึ้นมา การดู Path สามารถดูได้จาก URL ของเนื้อหาที่สร้างขึ้นมา โดยไม่ต้องใส่ URL ของเว็บไซต์ (ก็ได้) ให้ใส่เพียง URL ที่ต่อจาก URL ของเว็บไซต์ก็พอ ดังภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ Drupal ไม่สามารถสร้างเมนูโดยที่ไม่มี URL อยู่จริงได้ ฉะนั้น การสร้างเมนูได้ต้องก็ต้องมีเนื้อหาอยู่ก่อนเสมอ

 

  - เมื่อบันทึกเมนูจะปรากฏรายการเมนู ซึ่งสามารถจัดการเมนูได้จากตรงนี้ด้วยเช่นกัน หากต้องการจัดเรียงลำดับรายการเมนูทำได้โดยการคลิกลากเมาส์ที่เครื่องหมายบวกหน้าชื่อเมนู, การเปิด-ปิดการใช้งานเมนูทำได้จากคอมลัมน์ Enabled, การแก้ไขและลบเมนูทำได้จากคอลัมน์ Operations

     การจัดการเมนูด้วยสองวิธีการที่นำเสนอเป็นพื้นฐานของการจัดการเมนูเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การสร้างเมนูแบบที่จะให้ความยืดหยุ่นในการทำงานและการจัดการเมนูได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้กับการสร้างเมนูด้วยวิธีการอื่นๆ ต่อไป เช่น การสร้างเมนูด้วย Taxonomy, การสร้างเมนูด้วย Module Views เป็นต้น