การอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบัน

Primary tabs

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้สนใจ
โดย ผศ.ทวี ทองคำ ให้เกียรติเป็นวิทยากร