การเปลี่ยนหน่วยวัด (เซนติเมตร, นิ้ว, พิกเซล)

Primary tabs

การสร้างเอกสารใหม่ใน InDesign หากเป็นการสร้างหน้างานใหม่ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานในการพิมพ์ เช่น  Letter, A5, A4, A3, B5 หรือต้องการกำหนดขนาดหน้างานด้วยตนเอง บางครั้งหน่วยวัดก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เนื้อหานี้จะแนะนำการเปลี่ยนหน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดหรือใช้ในการจัดวางหน้าเอกสาร สามารถทำได้โดยไปยังเมนู File > Preferences > Units & Increments ดังภาพ

จะปรากฏหน้าต่าง Preferences ให้ทำการกำหนดหน่วยวัดทั้งในส่วนของ Horizontal และ Vertical ให้ตรงกัน โดยหน่วยวัดใน InDesign ที่จัดเตรียมไว้ให้มีค่อนข้างเยอะ เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยวัดที่นิยมใช้กัน คือ นิ้ว (Inches), เซนติเมตร (Centimeters), มิลลิเมตร (Millimeters), และ พิกเซล (Pixels)

เมื่อกำหนดหน่วยวัดได้ตามที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม OK และกลับไปสร้างหน้างานใหม่อีกครั้ง จะสังเกตเห็นว่าหน่วยวัดเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดไว้