การจัดการเส้นตาราง (Table)

Primary tabs

การสร้างตารางสามารถทำได้โดยสร้างกรอบข้อความด้วยเครื่องมือ Type Tool แล้วไปยังเมนู Table > Insert Table กำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ตามที่ต้องการแล้วคลิก OK เราก็จะได้ตารางตามที่ต้องการเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม ตารางที่เราได้มาจะปรากฏเส้นตารางและขนาดเส้นตามค่าเบื้องต้นที่เรากำหนดไว้ ซึ่งอาจไม่ตรงตามความต้องการ เนื้อหานี้จะแนะนำวิธีการจัดการเส้นตาราง

การกำหนดเส้นตารางและขนาดเส้นตารางทำได้โดยใช้เครื่องมือ Type Tool เลือกตำแหน่งตารางที่ต้องการกำหนด ดังภาพ

เมื่อเลือกตารางแล้วในตำแหน่งหมายเลข 3 จะเห็นช่องตารางให้เลือกว่าจะกำหนดเส้นด้านใดบ้าง และตำแหน่งหมายเลข 4 จะเป็นการกำหนดขนาดของเส้น

ตัวอย่างนี้จะทำตารางที่มีเส้นตารางในแถวหัวเรื่องและเส้นด้านล่างตาราง สามารถทำได้ดังนี้

1. เลือกตารางทั้งหมด ในตำแหน่งหมายเลข 1 ให้เลือกเส้นตารางทุกด้าน ตำแหน่งหมายเลข 2 ให้เลือกขนาดเส้นเป็น 0 pt เส้นตารางจะหายไปทั้งหมด

2. เลือกตารางเฉพาะแถวแรกที่ต้องการใส่เส้นตาราง ในตำแหน่งหมายเลข 3 ให้เลือกเส้นตารางเฉพาะด้านบนและด้านล่าง ตำแหน่งหมายเลข 4 ให้เลือกขนาดเส้นเป็น 1 pt 

3. เลือกตารางเฉพาะแถวล่างที่ต้องการใส่เส้นตาราง ในตำแหน่งหมายเลข 3 ให้เลือกเส้นตารางเฉพาะด้านล่าง ตำแหน่งหมายเลข 4 ให้เลือกขนาดเส้นเป็น 1 pt 

4. ผลลัพธ์

 

ข้อควรรู้ หากต้องการกำหนดเส้นและขนาดเส้นตารางตำแหน่งไหนให้เลือก cell ตารางให้ถูกต้องก่อนเสมอ

แนะนำเทคนิคการเลือกตำแหน่งตารางที่กำหนดโดยการคลิก ดังนี้
- คลิก 3 ครั้งติดต่อกัน ในตำแหน่งหมายเลข 1 หมายถึง การเลือกเส้นทุกเส้น หรือ ยกเลิกการเลือกทุกเส้น
- คลิก 2 ครั้งติดต่อกัน ในตำแหน่งหมายเลย 2 หมายถึง การเลือกเส้นขอบด้านนอกทุกเส้น หรือ ยกเลิกการเลือกเส้นขอบด้านนอกทุกเส้น
- คลิก 1 ครั้ง บนเส้นตาราง (ตำแหน่งที่ 2) หมายถึง การเลือกเฉพาะเส้นที่คลิก