การเริ่มนับเลขหน้าที่ 1 ในตำแหน่งที่ไม่ใช่หน้าที่ 1

Primary tabs

มีบางโอกาสที่เราต้องการให้เริ่มนับเลขหน้าที่ 1 เอกสารของเรา ในหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ 1 ตัวอย่างเช่น เราทำหนังสือซึ่งมักประกอบด้วย ปก ข้อมูลบรรณานุกรม คำนำ สารบัญ ในส่วนต้นของหนังสือ แต่เราอยากเริ่มนับหน้าที่ 1 ในส่วนของเนื้อหาเป็นต้นไป ใน Indesign การทำลักษณะนี้ต้องอาศัยการแบ่ง Section ของเอกสาร ซึ่งสามารถทำได้โดย

คลิกขวาบนหน้าที่ต้องการให้เริ่มนับเลขหน้าที่ 1 > Numbering & Section Options จะปรากฏหน้าต่าง New Section ดังภาพ

ในภาพจะเห็นได้ว่าเราสามารถกำหนดให้เลขหน้าเริ่มนับที่เลขหน้าเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้ที่ Start Page Numbering (เลขหน้า) สำหรับในส่วนของ Section Prefix ควรกำหนดเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและโปรแกรมจะได้ไม่เตือนให้รู้สึกรำคาญอีกด้วย

ผลลัพธ์ ดังภาพ

จากภาพจะเห็นได้ว่าในหน้าที่ 5 ของเอกสาร แสดงเลขหน้าเป็นหน้าที่ 1 แล้ว ในกรณีนี้ถ้าไม่ต้องการให้แสดงเลขหน้า 1-4 ก็ให้ใช้ Master Page ที่ไม่ใส่เลขหน้ามาใช้กับหน้า 1-4 แทน

หมายเหตุ การสั่งพิมพ์งาน หรือ export ไฟล์ pdf ในกรณีที่มีการแบ่ง Section และมีการกำหนด Prefix ของเลขหน้า จำเป็นต้องใส่ Prefix ในการสั่งพิมพ์เสมอ มิเช่นนั้นจะเป็นการสั่งพิมพ์ทั้งเอกสาร กล่าวคือให้สั่งพิมพ์ตามเลขหน้าที่ปรากฏในหน้าต่าง Pages เช่น p3, p1-p5 เป็นต้น

ความจริงเมื่อแบ่ง Section แล้วเราสามารถกำหนดรูปแบบที่แตกต่างไปได้มากกว่านี้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากหน้าต่าง New Section