การใส่ไฟล์เสียงในโปรแกรม Flash

Primary tabs

การใส่ไฟล์เสียง

ขั้นตอนที่ 1. นำเสียงเข้ามาในโปรแกรม flash cs4  โดยทำดังรูปที่ 1

                                                    รูปที่ 1

ขั้นตอนที่ 2. เมื่อนำไฟล์เสียงเข้ามาแล้วให้สร้าง scene ที่ต้องการใส่เสียงหรือเลือก scene ที่ต้องการใส่ไฟล์เสียงขั้นตอนที่ 3. หลังจากนั้นให้สร้างปุ่มขึ้นมา 2 ปุ่มโดยใช้เครื่องมือ window->common libraries->Buttons

ดังรูปที่ 2 เลือกปุ่มที่ต้องการ 

                                         รูปที่ 2

ขั้นตอนที่ 4. หลังจากนั้นทำการเลือกปุ่มทั้งสองปุ่มแล้วคลิกขวา เลือก convert to Symbol ->movie clip ดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4

                                                            รูปที่ 3

                                                รูปที่ 4

ขั้นตอนที่ 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ movie clip  ที่สร้างขึ้นมา หลังจากนั้นให้คลิกขวาใน layer ที่ 1 frame ที่ 1 เลือก action หลังจากนั้นให้ใส่ scrip ดังนี้

stop();

stopAllSounds();

ดังรูปที่ 5

                                                               รูปที่ 5

ขั้นตอนที่ 6. สร้าง frame ใหม่อีก 1 frame ใน layer ที่ 1 จะมีอยู่ 2 frame  หลังจากนั้นให้คลิกที่ frame ที่ 1 ดังรูปที่ 6

                                                             รูปที่ 6

ขั้นตอนที่ 7. คลิกขวาที่รูป  play แล้วเลือก action แล้วใส่ script ดังนี้

on(release)

{

gotoAndStop(2);

}

ดังรูปที่ 7

                                                                                รูปที่ 7

ขั้นตอนที่ 8. เลือก frame ที่ 2 แล้วคลิกขวาที่รูป stop แล้วเลือก action แล้วใส่ script ดังนี้

on(release)

{

stopAllSounds();

gotoAndStop(1);

}

ดังรูปที่ 8

                                                                         รูปที่ 8

 ขั้นตอนที่ 9. สร้าง layer ขึ้นมาใหม่อีก 1 layer ดังรูปที่ 9

                                                                      รูปที่ 9

ขั้นตอนที่ 10. คลิกขวาที่ frameที่ 2 layer ที่ 2 เลือก Insert Keyframe ดังรูปที่ 10

                                                  รูปที่ 10

ขั้นตอนที่ 11. หลังจากนั้นเลือกที่ frame ที่ 2 layer ที่ 2 แล้วไปเลือก file เสียงจาก library และนำไฟล์เสียงลากลงในพื้นที่การทำงาน ดังรูปที่ 11

                                                               รูปที่ 11

ขั้นตอนที่ 12. ถ้าต้องการกลับไปหน้า Menu หรือ Scene3 แล้วเสียงใน Scene Content หยุดเล่น(กรณีไม่ได้คลิกปุ่ม Stop เพื่อหยุดเล่นเสียง) ให้ใส่คำสั่ง 

stopAllSounds();

ในเฟรมแรกของหน้านั้นๆ

ขั้นตอนที่ 13 ตรวจสอบการทำงานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง