การสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติ

Primary tabs

การสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติช่วยให้การรูปเล่มเอกสารทำได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราไม่ต้องทำหัวกระดาษแต่ละหน้าด้วยตนเอง ซึ่ง Indesign สามารถทำได้จากการนำ Paragraph Styles มาเป็นตัวแปรในการสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติ

วิธีการสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติ

1. ทำการสร้างตัวแปรโดยไปที่ Type > Text Variable > Define 

2. เลือก Running Header > Edit > Style > New Character Style (สำหรับ Indesign CS6 จะมีตัวแปร Running Header อยู่แล้ว หากเป็น CS5 ต้องสร้างขึ้นมาก่อน)

3. หลังจากเลือก  New Character Style ให้ตั้งชื่อ Style Name เป็น Running Header Style แล้วกดปุ่ม OK > OK > Done

4. เลือก Paragraph Styles ที่ต้องการใช้เป็นหัวกระดาษ คลิกขวา > Edit > Drop Caps and Nested Styles >  New Nested Style

5. คลิกลูกศรชี้ลง > Running Header Style

6. กำหนดความยาวของหัวกระดาษที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม OK

7. ไปยัง Master Page ที่ต้องการใส่หัวกระดาษ (วิธีการเดียวกับการใส่หมายเลขหน้า) สร้างกรอบข้อความด้วยเครื่องมือ Type Tool จากนั้นไปที่ Type > Text Variables > Insert Variable > Running Header

8. จะปรากฏข้อความ <Running Header> ในกรอบข้อความที่สร้างไว้ ซึ่งเราสามารถเลือกตัวอักษรและขนาดได้โดยการเลือกข้อความ Running Header แล้วเลือกตัวอักษรและขนาดที่ต้องการ

9. เมื่อมาดูผลการสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติจะปรากฏข้อความจาก Paragraph Style ที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4 เป็นหัวกระดาษโดยอัตโนมัติ