การสร้างภาพเคลื่อนไหว Motion Tween

Primary tabs

Motion Tween เป็นการเคลื่อนไหวที่มีการกำหนดการเคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายให้กับวัตถุ เป็นการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง เหมาะสำหรับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น ภาพการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอล ภาพรถยนต์กำลังแล่น เป็นต้น

ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว แบบ Motion Tween

1. สร้างไฟล์เอกสาร Flash Document

2. เฟรมที่1 สร้างวัตถุ(วงกลม) ที่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนที่วางไว้ที่ Stage ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

3. คลิกขวาเฟรมที่ 60 เลือกคำสั่ง Insert Keyframe ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

4. คลิกขวาระหว่างเฟรมที่1 ถึงเฟรมที่ 60 เลือก Create Classic Tween จะปรากฏลูกศรชี้จาก เฟรมที่1 ถึง เฟรมที่ 60 ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

5. ที่เฟรม 60 ให้ย้ายตำแหน่งวัตถุไปทิศตรงข้าม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

6. ทดสอบการเคลื่อนไหว โดยกดคีย์ลัด Ctrl+Enter ภาพจะแสดงการเคลื่อนไหวของวงกลมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

การกำหนดคุณสมบัติของ Motion Tween

             การสร้างการเคลื่อนไหวแบบนี้ สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับการเคลื่อนไหวได้ เช่น ปรับความเร็วในการเคลื่อนไหว กำหนดจำนวนแสดงซ้ำ ทั้งหมดนี้ให้กำหนดค่าที่ พาเนล Properties ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

Erase กำหนดความช้าเร็วในการเคลื่อนที่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ถ้ากำหนดค่าตัวเลขมากกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่มจากเร็วแล้วค่อย ๆ ช้าลงจนกระทั่ง

หยุดการเคลื่อนไหว

- ถ้ากำหนดค่าตัวเลขน้อยกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่มต้นจากช้าแล้วค่อย ๆ เร็วจนกระทั่ง

หยุดการเคลื่อนไหว

Rotate กำหนดการตั้งค่าการหมุนของวัตถุดังนี้

- None ไม่มีการหมุนวัตถุ

- Auto หมุนวัตถุอัตโนมัติ

- CW/CWW หมุนวัตถุตามเข็มนาฬิกา/หมุนทวนเข็มนาฬิกา

Orient to path กำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามเส้นพาธ

Sync คือ Synchronize คือ การกำหนดให้วัตถุเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์หลัก

Snap คือ การยึดภาพเคลื่อนไหวเข้าหาเส้น Motion path

               ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ซึ่งโปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมให้โดยอัตโนมัติซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่ทำให้การสร้างภาพ เคลื่อนไหวแบบ Motion Tween มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame เหมาะสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการความต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น ภาพดวงอาทิตย์กำลังตกดิน ภาพกังหันกำลังหมุน ภาพเครื่องบินกำลังบินขึ้น ภาพรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่ หรือภาพก้อนเมฆที่ลอยอยู่เป็นต้น