การสร้างเนื้อหา (Add content)

Primary tabs

     การสร้างเนื้อหาใน Drupal 7 เริ่มต้น Drupal 7 เตรียมเนื้อหาไว้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ Article และ Basic page นิยามที่แตกต่างของเนื้อหาทั้งสองชนิด คือ Article เหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์หรือบล็อก ส่วน Basic page เหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีลักษณะคงที่ เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา วัตถุประสงค์

การสร้างเนื้อหา

1. ไปยังเมนู Add content

   - เมนู Add content สำหรับ administrator

 

 

 

 

 

  - เมนู  Add content สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ (กรณีที่ให้สิทธิ์ในการสร้างเนื้อหา) อยู่ในบล็อค NAVIGATION

3. จะปรากฏหน้า Add content

 

4. เลือกชนิดเนื้อหาให้ตรงกับชนิดเนื้อหาดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น ในกรณีนี้ต้องการสร้างหน้าเกี่ยวกับเรา (About me) ฉะนั้น ผมจึงเลือกเนื้อหาชนิด  Basic page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ในช่อง Title ให้ใส่หัวเรื่องของเนื้อหา

  - ในช่อง Body ให้ใส่เนื้อความของเนื้อหา

  - สำหรับด้านล่าง (ในกรอบสีส้ม) จะเป็นเครื่องมือในการจัดการเนื้อหา ประกอบด้วย

    1. Menu settings = สำหรับจัดการเมนูของเนื้อหา หากต้องการให้สร้างเมนูสำหรับเนื้อหานี้ ให้คลิกถูกช่องสี่เหลี่ยมหน้า Provide a menu link (ดูรายละเอียดในเนื้อหาเรื่องการจัดการเมนู)

    2. Revision information = การสร้างรุ่นเนื้อหา การแก้ไขเนื้อหาในแต่ละครั้งสามารถบันทึกเป็นรุ่นของเนื้อหาก่อนการแก้ไขได้ และเมื่อต้องการกู้คืนรุ่นของเนื้อหา กลับไปรุ่นก่อนหน้าสามารถกู้คืนได้จากที่นี่

    3. URL path settings = การกำหนด URL สำหรับเชื่อมโยงเนื้อหาสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง (การไม่ได้กำหนด URL ไว้โปรแกรมจะจัดการโดยอัติโนมัติ) หากต้องการกำหนดรูปแบบการสร้าง URL เพิ่มเติมแนะนำให้ใช้ Module Pathauto

    4. Comment settings = การตั้งค่าการแสดงความคิดเห็น มี 2 แบบ คือ เปิด (Open) และ ปิด (Closed)

    5. Authoring information = การแสดงข้อมูลผู้เขียน

    6. Publishing options = การตั้งค่าการเผยแพร่เนื้อหา มี 3 ลักษณะ คือ Published = เผยแพร่เนื้อหา , Promoted to front page = แสดงเนื้อหาในหน้าแรก, Sticky at top of lists = แสดงเนื้อหาไว้บนสุดของหน้าเว็บเพจ (ปักหมุด)


5. หลังจากพิมพ์เนื้อหาและกำหนดค่าเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Save ด้านล่างเนื้อหา เพื่อบันทึกการสร้างเนื้อหา

 

*** หมายเหตุ ในการสร้างเนื้อหาชนิด Article จะมีช่องสำหรับใส่ Tags เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นการให้คำสำคัญกับเนื้อหา แต่ไม่ใช่การใส่ Meta ให้กับเนื้อหา บางครั้งมีความเข้าใจสับสนในการใช้งาน Drupal ใช้ Tags สำหรับการเชื่อมโยงเนื้อหาในเว็บไซต์ โดยเรียกว่า Taxonony และ Term หากเทียบกับ Joomla ก็คือ Section และ Category นั่นเอง สามารถจัดการ Taxonomy ได้ที่เมนู Structure > Taxonomy