การสร้าง e-Book ด้วย Flip Album

Primary tabs

     Flip Aibum เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สามารถเปิดอ่านและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โปรแกรม Flip Aibum สามารถาแทรกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียงเสียง เพื่อการสร้างงานให้ออกมาเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากหนังสือเรียนโดยทั่วไป

     การอบรมการสร้าง e-Book ด้วย Flip Album แก่ครูโรงเรียนต่างๆ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยากรโดย คุณอำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

Tags: