การย่อหน้า

การกำหนดระยะและการใช้ Tabs

การจัดหน้าเอกสารใน InDesign มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ Word คือ การย่อหน้า การเว้นวรรคที่มีระยะห่างมากๆ ควรใช้ Tabs ไม่ควรใช้ Spacebar เพราะทำให้การจัดตำแหน่งไม่ตรงกัน เนื่องจากขนาดตัวอักษร สระ และช่องไฟ แต่ละตัวไม่เท่ากัน

การกำหนดระยะหรือขนาดของ Tabs ใน InDesign สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Type > Tabs หรือ กดคีย์บอร์ด Shift+Ctrl+T จะปรากฏหน้าต่าง Tabs ดังภาพ 

วิธีการกำหนดระยะ Tabs ทำได้ 2 วิธี คือ