ประเภทเนื้อหา

การจัดการประเภทเนื้อหา (content types)

      การจัดการประเภทเนื้อหาเป็นความสามารถที่มีเสน่ห์มากอย่างหนึ่งของ Drupal เนื่องจาก Drupal อนุญาตให้สามารถสร้างประเภทเนื้อหาได้ไม่จำกัด ตลอดจนเพิ่มความสามารถให้เนื้อหาแต่ละประเภทได้แตกต่างกันออกไป เพื่อการสร้างเนื้อหาในรูปแบบเฉพาะ (เพิ่ม field ต่างๆ เช่น ตัวอักษร, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์ภาพ, ไฟล์วิดีโอ) ทั้งนี้หากสามารถจัดการประเภทเนื้อหาโดยใช้ field ได้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Module อื่นๆ ได้ เช่น webform, Profile (การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิก)