เลขหน้า

การทำเลขหน้าเป็นเลขไทย

ปกติเลขหน้าที่ใช้กันจะเป็นเลขอารบิค (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) แต่บางคนลูกค้าต้องการใส่เลขหน้าเป็นเลขไทย ซึ่ง InDesign สามารถทำได้เช่นกัน แต่ก็มีเงื่อนไข คือ ใช้ได้กับฟอนต์บางตระกูลที่เป็น Opentype และใส่ความสามารถ Numerator ไว้เท่านั้น หลังจากที่ทดลองดาวน์โหลดและทดสอบ พบว่า มีฟอนต์เพียงตระกูลเดียวเท่านั้นที่ยังสามารถหาโหลดและใช้งานได้ (ทดสอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558) คือ ฟอนต์ตระกูล TF  

ขั้นตอนการใส่เลขหน้าเป็นเลขไทย