แม่แบบเอกสาร

การใช้งานแม่แบบเอกสาร (Master Page)

เวลาเราหยิบหนังสือมาเปืดดูสักเล่ม เราจะพบว่าจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่มีลักษณะคงที่และเหมือนเดิม เช่น เลขหน้า หัวกระดาษ (Header) ท้ายกระดาษ (Footer) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการจัดวางที่ละหน้าๆ แต่เกิดจากการใช้งานแม่แบบเอกสาร (Master Page) เพื่อให้งานมีความสม่ำเสมอ คงที่ รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องด้วย อีกทั้งการแก้ไขก็สามารถทำได้ง่าย กล่าวคือ แก้ไขที่ Master Page ก็เท่าแก้ไขทุกๆ หน้าที่ใช้ Master Page นั้น (งานหนึ่งชิ้นสามารถมี Master Page ได้มากกว่าหนึ่ง)