Blocks

การสร้างบล็อค (Blocks)

     การสร้างบล็อค (Blocks) ใน Drupal ทำได้ง่าย และสะดวก อย่างไรก็ตามการจัดวางบล็อคขึ้นอยู่กับโครงสร้าง (regions) ของ Theme เป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละ Theme ก็มีการออกแบบจัดวางที่แตกต่างกันออกไป การเลือก Theme มาใช้งานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง Theme ด้วย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเรามากที่สุด

การสร้างบล็อค (Blocks)