Centimeters

การเปลี่ยนหน่วยวัด (เซนติเมตร, นิ้ว, พิกเซล)

การสร้างเอกสารใหม่ใน InDesign หากเป็นการสร้างหน้างานใหม่ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานในการพิมพ์ เช่น  Letter, A5, A4, A3, B5 หรือต้องการกำหนดขนาดหน้างานด้วยตนเอง บางครั้งหน่วยวัดก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เนื้อหานี้จะแนะนำการเปลี่ยนหน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดหรือใช้ในการจัดวางหน้าเอกสาร สามารถทำได้โดยไปยังเมนู File > Preferences > Units & Increments ดังภาพ