running header

การสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติ

การสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติช่วยให้การรูปเล่มเอกสารทำได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากเราไม่ต้องทำหัวกระดาษแต่ละหน้าด้วยตนเอง ซึ่ง Indesign สามารถทำได้จากการนำ Paragraph Styles มาเป็นตัวแปรในการสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติ

วิธีการสร้างหัวกระดาษอัตโนมัติ

1. ทำการสร้างตัวแปรโดยไปที่ Type > Text Variable > Define