XMind

XMind

     XMind เป็นโปรแกรมจัดการแผนผังความคิด (Mind map) ที่ได้รับความนิยมและยังเป็นฟรีแวร์อีกด้วย ที่สำคัญมีความสามารถสูง ใช้งานง่าย สร้างงานออกมาได้อย่างสวยงาม

     วิทยากรโดย คุณอำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี